Ogólne Warunki Sprzedaży

 

§ 1. Słownik.

 1. Sprzedający - KIESEL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.
 2. Produkty - towary, tj. części i podzespoły oraz usługi znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego ilekroć w OWS mowa o wydaniu czy dostarczeniu Produktu należy przez to rozumieć także wykonanie usługi.
 3. Kupujący - osoba fizyczna, prawna oraz inna jednostka organizacyjna nabywająca produkty od Sprzedającego, także osoba przez niego upoważniona do wykonywania czynności celem realizacji zamówienia.
 4. OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do zamówień zawieranych przez Sprzedającego, z Kupującymi w zakresie sprzedaży Produktów.
 2. OWS nie obowiązują tylko w przypadku złożenia wyraźnego oświadczenia w formie pisemnej przez Sprzedającego o ich nieobowiązywaniu.
 3. Sprzedający nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami zamówień, wzorcami zamówień czy regulaminami, które stosowane są przez Kupującego, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
 4. Strony mogą odstąpić od poszczególnych bądź wszystkich postanowień wynikających z niniejszych OWS w drodze porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3. Przedmiot i przyjęcie zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest określony Produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszych OWS.
 3. Jeżeli złożone zamówienie zawiera postanowienia sprzeczne lub nieuregulowane OWS lub oferta to postanowienie takie wiąże Sprzedającego tylko w wypadku gdy pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną zaakceptuje on ich treść.
 4. Kupujący składający po raz pierwszy zamówienie, na żądanie Sprzedającego zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć Sprzedającemu kopię następujących dokumentów: wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis aktualny z KRS Kupującego, decyzja o nadaniu Kupującemu numeru identyfikacji podatkowej, zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z zobowiązaniami wobec tych instytucji.
 5. Moment rozpoczęcia realizacji zamówienia uznaje się z chwilą dokonania przez Sprzedającego „Potwierdzenie zamówienia” w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Na podstawie „Potwierdzenia zamówienia”, Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność towaru lub wykonać usługę, a Kupujący zobowiązuje się przyjąć Produkt oraz zapłacić Sprzedającemu cenę.

§ 4. Warunki dostawy Produktu.

 1. Wydanie Produktu następuje w miejscu i w sposób wskazany przez Sprzedającego.
 2. W przypadku odbioru osobistego Produktu przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktu w terminie do 7 dni roboczych od dnia poinformowania Kupującego drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną o gotowości Produktu do odbioru.
 3. Za moment zakończenia realizacji zamówienia uznaje się chwilę wydania Produktu Kupującemu lub przewoźnikowi.
 4. Ryzyko przypadkowej utraty i/lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu Kupującemu lub przewoźnikowi.
 5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania Produktu, a w przypadku stwierdzenia niezgodności ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności, ubytku lub uszkodzenia zgłoszenia faktu tych okoliczności Sprzedającemu w ciągu 24 godzin od momentu odbioru Produktu w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych. W szczególności Kupujący zobowiązany jest do zbadania przesyłki i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że ubytek lub uszkodzenie nastąpiło w czasie przewozu, dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności spedytora pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych.
 6. Kupujący zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą przy realizacji zamówienia, tj. w szczególności odebrać Produkt w miejscu i terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku współdziałania Kupującego przy realizacji zamówienia, Sprzedający może:
  • a.) sam sporządzić protokół odbioru Produktu oraz pozostawić towar wg. swojego wyboru bądź w swojej siedzibie bądź w innym miejscu - na koszt i ryzyko Kupującego oraz domagać się zapłaty całości ceny i kosztów przechowywania.
  • b.) odstąpić od realizacji zamówienia, zatrzymując zaliczkę i zachowuje roszczenie o odszkodowanie za szkody przewyższające wysokość zatrzymanej zaliczki tj. w szczególności obejmującej utracone zyski oraz koszty poniesione w związku z przystąpieniem do realizacji zamówienia.
   Równocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji pozostałych zamówień bez ponoszenia jakichkolwiek kar z tytułu opóźnionych dostaw.
 7. O ile strony nie postanowią inaczej koszty dostawy i odbioru ponosi Kupujący.

§ 5. Cena.

 1. Ceny wskazane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie dodany obowiązujący podatek VAT i mogą być podane w PLN lub w walucie obcej stosownie do uzgodnień między stronami, dokonanymi na etapie zamówienia i „Potwierdzenia zamówienia”.
 2. Zapłata ceny przez Kupującego dokonana zostanie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w terminie tam wskazanym lub w przypadku braku wskazania w terminie 14 dni od dnia wystawienia. Za datę zapłaty uważa się datę uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedawcy lub wpłaty gotówki w kasie.
 3. Zapłata ceny nie może być dokonana przez Kupującego w formie kompensaty lub potrącenia bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Zapłata zostanie wykonana przez Kupującego:
  • a.) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego umieszczony na fakturze.
  • b.) gotówką w Kasie, w siedzibie Sprzedającego.
 5. W razie opóźnienia przez Kupującego płatności, Sprzedający będzie miał prawo wstrzymać realizacje kolejnych dostaw oraz do zmiany warunków płatności przy realizacji następnych zamówień Kupującego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 6. Przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia może być uzależnione od wpłacenia przez Kupującego zaliczki. Zaliczka ulega zaliczeniu na poczet ceny. W przypadku gdy do realizacji zamówienia nie dojdzie z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Kupującego, kwota zaliczki nie podlega zwrotowi. W szczególności w przypadku odstąpienia przez Kupującego od zamówienia kwota zaliczki ulega zaliczeniu na poczet odstępnego, zgodnie z § 5 pkt. 3 OWS. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania za szkody przekraczające wysokość uiszczonej zaliczki.
 7. Przejście własności towarów na Kupującego następuje z momentem uiszczenia przez Kupującego całości ceny.

§ 6. Opóźnienie realizacji zamówienia oraz odstąpienie od zamówienia.

 1. Do dnia wskazanego jako dzień realizacji zamówienia Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia. Odstąpienie takie powinno być w formie pisemnej (także faksem, pocztą elektroniczną).
 2. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę uiszczonej zaliczki. Kupującemu nie przysługują z tytułu odstąpienia przez Sprzedawcę od realizacji zamówienia żadne dodatkowe roszczenia.
 3. Odstąpienie od zamówienia przez Kupującego może nastąpić jedynie za zapłatą odstępnego, przy czym jako odstępne traktuje się uiszczoną przez Kupującego zaliczkę. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Kupującego Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za szkody przekraczające wysokość odstępnego.
 4. Do dnia wskazanego jako dzień realizacji zamówienia Sprzedawca może pisemnie (faksem, pocztą elektroniczną) zaproponować Kupującemu zmianę warunków realizacji zamówienia. W przypadku nie przyjęcia przez Kupującego nowych warunków Sprzedawca może od realizacji zamówienia odstąpić, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie (także faksem, pocztą elektroniczną). Pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany daty dostawy Produktu. O powyższym, Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Kupującego.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe po stronie Kupującego i/lub jego kontrahentów.
 7. Zmiana terminu dostawy Produktu o okres do 30 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Kupującego od złożonego zamówienia.
 8. Odstąpienie może nastąpić na podstawie oświadczenia Kupującego, złożonego w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
 9. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia przyjętego do realizacji, Sprzedający upoważniony jest do żądania od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 7. Zwrot i wymiana towaru.

 1. Za zgodą Sprzedającego, może zostać dokonany zwrot lub wymiana towaru jeśli towar jest w stanie nie uszkodzonym oraz w oryginalnym opakowaniu jeśli w takim był sprzedawany.
 2. Kupujący może wymienić towar na inny jeśli towar został nie odpowiednio dobrany przez Sprzedającego przy czym Kupujący ponosi koszty transportu towaru.
 3. Kupujący może zwrócić lub wymienić towar na innym jeśli towar został nie odpowiednio dobrany przez Kupującego lub Kupujący rezygnuje z nabycia towaru pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 20% wartości ceny brutto zakupionego towaru jako kwoty magazynowania towaru oraz Kupujący poniesie wszystkie koszty transportu towaru.
 4. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zwrotu lub wymiany Kupujący może wystąpić nie później niż w 48 godziny od momentu zakupu towaru.
 5. Części elektryczne i elektroniczne, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, akumulatory i sprężyny gazowe nie podlegają zwrotowi.

§ 8. Rękojmia i gwarancja.

 1. Odpowiedzialność KIESEL POLAND Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 2. Sprzedający nie odpowiada za wady będące wynikiem zwyczajnego zużycia Produktu, jego niewłaściwego używania lub przechowywania oraz jego zmian, przeróbek lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie.
 3. Reklamacja Towarów jest możliwa jedynie po przedstawieniu właściwego dowodu zakupu.

§ 9. Odpowiedzialność.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi Produktami oraz ewentualne straty pośrednie, jak utracone przez Kupującego zyski, korzyści, itp.

§ 10. Siła wyższa.

 1. Odpowiedzialność Strony, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie zrealizować warunków zamówienia, zostaje na czas jej działania wyłączona.
 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą zapobiec, m.in. wojna, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, strajki, działania lub zaniechania producentów Produktu.
 3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej.

§ 11. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się być w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Sprawy nieuregulowane niniejszymi OWS podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w OWS. Aktualne OWS są dostępne w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej.
 3. Jakiekolwiek oświadczenia i zawiadomienia składane przez strony wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. W przypadkach wskazanych w niniejszych OWU dopuszczalne jest także składanie oświadczeń i zawiadomień faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszymi OWS podlegają przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku nie dojścia do porozumienia na drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia drugiej strony o zaistniałym sporze, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.